Porovnanie klasifikácii motorových olejov

Porovnání klasifikací motorových olejů

Viskozitní klasifikace

Většina maziv je prodávána pod obchodními názvy, které samy o sobě nic neříkají o vlastnostech a možnostech použití maziva. Pouze u automobilových olejů bývá součástí názvu i viskozitní specifikace. Detailní informace o mazivu je možné získat z produktových listů výrobce. Produktové listy popisují podrobně vlastnosti maziv (např. viskozitu), chemické složení maziv (druh základového oleje, obsah aditiv) a oblasti jejich použití (např. hydraulický olej pro vysokou zátěž). Nejdůležitější informace uvádějí výrobci ve stručnější formě přímo na obalech (viskozita, oblast použití, opatření proti poškození zdraví).

Fyzikální vlastnost viskozita (nezaměňovat s hustotou!) je jednou ze základních vlastností, kterou je třeba zvážit při výběru vhodného maziva. Viskozita je veličina udávající velikost vnitřního tření v kapalině. Nízko viskózní kapaliny jsou snadno tekuté (např. voda), vysoce viskózní kapaliny tečou obtížně (např. med). Viskozita maziva má zásadní vliv na kvalitu mazání. Pokud je viskozita příliš nízká (vysoká tekutost), mazivo je vytlačováno z mazacího prostoru, dochází ke ztenčení olejového filmu,což způsobí nedostatečné mazání a může dojít k poškození mazaných ploch. Pokud je viskozita maziva příliš vysoká (nízká tekutost), mazivo se obtížně dostává do mazacího prostoru a na mazaná místa což způsobí nedostatečné mazání a může dojít k poškození mazaných ploch.Navíc viskózní mazivo způsobuje velké pasivní odpory třecích ploch a tím ekonomické ztráty.

Viskozita olejů se mění se změnou teploty a se stářím oleje (s vyšší teplotou viskozita klesá). Proto se předepsaná viskozita oleje nestanovuje jako konkrétní hodnota, ale jako rozmezí hodnot, ve kterých se může viskozita pohybovat. Tato rozmezí se označují pojmem Viskózní třídy a jejich označení a vlastnosti jsou normovány. Viskozitní třídy olejů pro motorová vozidla jsou definovány normou SAE J300 (SAE - Society of Automotive Engineers), viskozitní třídy pro průmyslové oleje normou ISO VG (ISO - International Organization for Standardization - Viscosity Grade).


Viskozitní třídy olejů podle ČSN 65 6601 (Porovnání viskozit průmyslových, motorových a převodových oleju, ISO - SAE)

Srovnání viskozitních tříd SAE převodových a motorových olejůVýkonnostní klasifikace

Výkonnostní klasifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Hodnoceny jsou vlastnosti jako např. ochrana proti otěru, oxidaci a korozi stěn válců a ložisek, ochrana proti tvorbě úsad za vysokých teplot, oxidační stabilita, pěnění oleje, úspora paliva atd. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a) klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)
b) klasifikace CCMC (Comité des Constructeurs d'Automobile du Marché Commun, EU)
c) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobile, EU)
d) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN atd.)
e) klasifikace MIL-L (normy americké armády)
f) jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají pro určení výkonnosti oleje dominantní význam klasifikace API, ACEA a firemní normy předních výrobců automobilů. Klasifikace CCMC je zastaralá a její uvádění je pouze dočasné. Klasifikace MIL-L se uplatňují v kategorii užitkových vozidel.

Klasifikace API

Tato norma dělí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzínové), označené písmenem "S" (= Service) a vznětové (naftové), označené písmenem "C" (= Commercial). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru dalším písmenem (od "A" výše). V zásadě platí, že čím je toto písmeno dále v abecedě, tím kvalitnější je olej. Je-li jako první uvedena specifikace "S", je olej určen prioritně pro benzínové motory, pokud "C", pak je určen pro naftové motory.

Např.
SJ/CF - olej prioritně pro benzínové motory, použitelný i pro naftové motory
CE/SG - olej prioritně pro naftové motory, použitelný i pro benzínové motory

Klasifikace API odráží vývoj automobilových olejů na americkém kontinentu, proto u vyšších tříd plně nevyhovuje podmínkám pro evropské motory (americké a evropské motory jsou konstrukčně, objemově a výkonově odlišné, což se projevuje - mimo jiné - v odlišných nárocích na obsah přísad tvořících při spalování popel).


V současné době jsou používány následující výkonnostní třídy API:

SE
(od r. 1972)

oleje pro velmi vysoké namáhání, splňující požadavky výrobců motorů vyrobených od roku 1971 do roku 1979

SF
(od r. 1980)

oleje pro velmi vysoké zatížení motorů vyrobených v letech 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioděrové vlastnosti, oxidační stabilita a ochrana proti tvorbě úsad

SG
(od r. 1989)

oleje pro motory vyrobené po roce 1989, splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a sníženou tvorbu kalů

SH
(od r. 1993)

vlastnosti jako SG, testováno podle náročnějšího zkušebního protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association)

SJ
(od r. 1997)

specifikace olejů pro zážehové motory, která zohledňuje nejpřísnější emisní limity a nároky na úsporu paliva

SL
(od r. 2001)

pro všechny současné motory i starší motory. Kategorie zavedena roku 2001.

SM
(od r. 2004)
pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit, pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot.

CC
(od r. 1961)

oleje pro mírně přeplňované vznětové motory pracující ve středně náročných a náročných podmínkách, obsahující protikorozní přísady a přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad (pro modely 1964 - 1970)

CD
(od r. 1955)

oleje pro vysoce zatěžované, přeplňované vznětové motory s kompresorem pracující při vysokých otáčkách a s různě kvalitním palivem, obsahují přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad a korozi ložisek (pro modely 1970 - 1979)

CE
(od r. 1984)

oleje pro vysoce namáhané přeplňované rychloběžné motory s přímým vstřikováním (pro modely od r. 1983)

CF
(od r. 1994)

oleje pro motory s nepřímým vstřikováním bez kontroly emisí, oproti CD vyšší odolnost proti tvorbě úsad na pístu a korozi ložisek

CF-2
(od r. 1994)

oleje pro dvoudobé motory vyžadující účinnou kontrolu otěru a tvorby úsad

CF-4
(od r. 1990)

oleje pro čtyřdobé motory těžkých nákladních vozů pracujících s nejvyšším stupněm přeplňování v nejnáročnějších podmínkách, zejména pro těžké tahače v dálničním provozu (pro modely od r. 1990)

CG-4
(od r. 1994)

oleje pro čtyřdobé vysokootáčkové motory vozů pracujících v nejnáročnějších silničních i terénních podmínkách. V současné době nejvyšší specifikace olejů pro vznětové motory

CH-4
(od r. 1998)
Zavedena v roce 1998. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem z roku 1998. CH-4 oleje mají speciální složení pro užití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použit místo CD, CE, CF-4 a CG-4 olejů.

CI-4
(od r. 2002)

Zavedena v září 2002. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem roku 2004 zavedených v roce 2002. CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR). Jsou určeny pro použití v motorech, které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použit místo CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4 olejů.Klasifikace CCMC

Jako reakce evropských výrobců automobilů na ne zcela vyhovující klasifikaci API pro evropské typy motorů vzniklo v roce 1972 Sdružení konstruktérů automobilů - CCMC, které rozdělilo motorové oleje do tří skupin - oleje pro zážehové motory (označené písmenem "G" = Gasoline), oleje pro vznětové motory (označené "D" = Diesel) a oleje pro vznětové motory osobních automobilů (označené "PD" = Passenger Diesel). Výkonový stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše ). Čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej. Klasifikace CCMC byla v roce 1996 nahrazena klasifikací ACEA.

Klasifikace CCMC používala následující výkonnostní třídy:

G4
(od r. 1989)

oleje se zvýšenou oxidační stabilitou a ochranou proti opotřebení a sníženou tvorbou kalů

G5
(od r. 1989)

oleje splňující přísnější požadavky na úsporu paliva, tzv. "energy conserving" oleje, s dále vylepšenými vlastnostmi oproti G4

D4
(od r. 1989)

oleje se zlepšenou kontrolou viskozity, se zvýšenou ochranou proti opotřebení vačky a vyšší čistotou pístu

D5
(od r. 1989)

jako D4, ale splňuje přísnější požadavky a umožňuje prodloužení Ihůty výměny olejové náplně

PD2
(od r. 1989)

odráží vyšší požadavky na čistotu pístu v "turbodieselových" motorech osobních automobilůKlasifikace ACEA

Sdružení CCMC bylo v roce 1991 nahrazeno Asociací evropských konstruktérů vozidel - ACEA, která koncem roku 1995 vydala vlastní výkonnostní klasifikaci motorových olejů. Klasifikace ACEA dělí motorové oleje do tří skupin - oleje pro zážehové motory (označené písmenem "A"), oleje pro vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel (označené písmenem "B") a oleje pro vysoce výkonné vznětové motory (označené písmenem "E"). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše). V zásadě platí, že čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej.

V současné době jsou používány následující výkonnostní třídy ACEA:

A1-96 nově A1-02
(od. r. 1996)

oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci za vysokých teplot. Umožňují dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40

A2-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako A1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC G4

A3-96 nově A3-02
(od r. 1996)

jako A2-96, s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, vyšší výkonnost než u CCMC G5

A4-00
(od r. 2000)

určená pro vysokovýkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel s přímým vstřikem

A5-01 nově A5-02
(od r. 2001)

vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel. Koncipované pro prodloužené a nebo flexibilní olejové výměny. Oleje s velmi dobrou vysokoteplotní střihovou stabilitou.

B1-96 nově B1-02
(od r. 1996)

oleje zabezpečující vysokou ochranu pístu proti tvorbě úsad a vaček proti opotřebení, umožňující dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40.

B2-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako B1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC PD2

B3-96
(od r. 1996)

jako B2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, yšší výkonnost než u CCMC PD2

B4-98 nově B4-02
(od r. 1998)

jako B3-96, ale pro motory s přímým vstřikováním

B5-01 nově B5-02
(od r. 2001)

vysoce výkonné motorové oleje pro dieselové motory s vynikající vysokoteplotní střihovou stabilitou

E1-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení, lepší než u CCMC D4

E2-96
(od r. 1996)

oproti E1-96 lepší vlastnosti, zejména vyšší čistota a nižší opotřebení motoru

E3-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako E2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost než u CCMC D5

E4-98
(od r. 1998)

oleje pro vznětové motory nejvyšší výkonnostní úrovně (tzv. SHPD - Super High Performance Diesel) s prodlouženými intervaly výměny oleje

E5-98 nově E5-02

oleje pro vysoce a středně zatížené motory s turbodmychadlem i bez něj zaměřena zejména na motory z Americké produkce. Čistota pístu jako u ACEA E3-98, ale snížené opotřebení motoru vůči E3 a E4

E6 vysoce stabilní oleje podporující čistotu pístů, snižující opotřebení (včetně působením sazí) a zajišťující stálé mazání. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory, splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro motory se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm).
E7 stabilní oleje zabraňující usazování nečistot na pístech a vzniku zrcadlových ploch na stěnách válců. Omezuje opotřebení (včetně působením sazí), vznik úsad v turbodmychadlu. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro většinu motorů se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). není vhodný pro systémy DPF (Diesel Particulate Filter).

Specifikace olejů podle ACEA pro motory vybavené částicovými filtry:

C1

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se sníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.

C2

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje s HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.

C3

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s.

C4

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s. (platná od roku 2006)

 


Firemní normy výrobců automobilů a motorů

Mnoho výrobců automobilů a motorů požaduje od motorových olejů splnění dodatečných požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice testů API nebo ACEA (zahrnuta je např. kompatibilita s těsnícími materiály apod.). V kategorii osobních automobilů jsou nejčastěji uváděny normy VW/AUDI, BMW a PORSCHE, v kategorii užitkových automobilů pak normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

Nejčastější odkazy bývají na normy VW, MB a MAN

VW 500.00

odpovídá ACEA A3-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované, palivo šetřící naftové motory

VW 501.01

odpovídá ACEA A2-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory

VW 502.00 lehkoběžné oleje pro benzínové motory, výměnný interval 15.000 km
VW 503.00 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro benzínové motory s velmi dlouhou dobou výměny, 30.000 km
VW 503.01 benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km

VW 505.00

odpovídá ACEA B2-96, oleje pro všechny typy naftových motorů, včetně přeplňovaných, výměna 15.000 km

VW 505.01 celoroční oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, včetně motorů čerpadlo-tryska, výmena 15.000 km
VW 506.00 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro naftové motory,s velmi dlouhou dobou výměny, 30.000 km, přímý vstřik - klasické čerpadlo
VW 506.01 naftové motory osobních vozů, přímý vstřik, čerpadlo-tryska, výměna 30.000 km

Automobilka Volkswagen je průkopníkem v používání dieselových motorů s přímým vstřikem paliva v osobních automobilech a také v používání systému čerpadlo-tryska, které svým vstřikovacím tlakem až 200 MPa značně převyšuje doposud rozšířené tlaky 70 MPa používané v běžných vstřikovacích systémech.


1) oleje mohou být rovněž použity pro vozidla MR 2000, výměna oleje pak ale musí být provedena každých 12 měsíců nebo 15 000 km
 
Nové normy olejů VW
 
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.

Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.

MB 227.0/1

odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15.000 km

MB 228.0/1

odpovídá ACEA E2-98, oleje pro nepřeplňované a přeplňované naftové motory, výměnná lhůta 30.000 km

MB 228.2/3

odpovídá ACEA E3-98, oleje pro nepřeplňované a přeplňované naftové motory, prodloužená lhůta výměny oleje (45.000 km)

MB 228.5

odpovídá ACEA E4-98, oleje pro motory nákladních vozidel vyrobené po roce 1996, velmi dlouhé výměnné lhůty (60.000 km a více)

MB 229.1

odpovídá ACEA A3/B3-96 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů

MB 229.3 odpovídá ACEA A3/B3-98 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů

Sudá čísla za tečkou (0, 2 a 4) znamenají jednostupňové (monograde) oleje, lichá čísla (1, 3 a 5) vícestupňové (multigrade) oleje. Uvedené Ihůty pro výměnu oleje platí pouze pro dálkovou dopravu.

MAN 270/271

odpovídá ACEA E2-98 a API CD/SF

MAN M3275

odpovídá ACEA E3-98

MAN M3277

odpovídá ACEA E4-98, srovnatelné s MB 228.5Klasifikace MIL-L

V kategorii užitkových automobilů se uvádějí pro motorové oleje následující normy americké armády:

MIL-L 2104D
(od r. 1983)

odpovídá API CD-II, vícestupňové (multigrade) oleje pro benzínové a dvoudobé naftové motory

MIL-L 2104E/F
(od r. 1988)

odpovídá API SDICD-II, CE, vícestupňové (multigrade) oleje pro benzínové a naftové motory včetně naftových dvoudobých. (Platnost schválení těchto norem skončila v roce 1997, byly nahrazeny klasifikací API)

MIL-L 46152E
(od r. 1990)

odpovídá API SGICC, především oleje pro benzínové motory pracující v nebojových podmínkách, vydáno pro účely americké státní správy (Platnost této normy skončila v roce 1991, kdy byla nahrazena klasifikací API)Ostatní klasifikace

Kromě uvedených klasifikací se Ize setkat i s dalšími normami, jako je např. klasifikace ILSAC (International Lubricant Standartisation Advisory Committee - Mezinárodní poradní výbor pro standardizaci maziv).

V současné době existují 2 třídy ILSAC:

GF-1

srovnatelná s API SH s požadavkem na 2,7% úspory paliva

GF-2

jak GF-1 a navíc musí odpovídat nárokům na zvýšenou úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižší odparnost (u OW a 5W). Dodatečně se testuje pěnivost, tvorba úsad a čerpatelnost

Klasifikace maloobjemových zážehových dvoudobých motorů

Dvoudobé benzínové motory motocyklů, mopedů, skútrů, řetězových pil, sekaček trávy a závěsné lodní motory jsou klasifikovány v závislosti na výkonu motoru podle norem API, JASO a NMMA.

Pro jednostopá vozidla se používají následující výkonnostní třídy:

API TA / JASO FA Mopedy a jiné malé motory
API TB / JASO FB Skútry a jiné vysokozatížené malé motory 50 až 200 ccm
API TC / JASO FC Různé vysokovýkonné motory

Pro lodní motory se používají následující výkonnostní třídy:

NMMA TC-W

zastaralé

NMMA TC-W II

zastaralé

NMMA TC-W 3

oleje pro všechny lodní motory

Zdroj: oleje.cz
Vaša IP adresa je: 18.208.126.130
Copyright © 2020 autoolej.sk. Powered by Zen Cart Translated by PeterB